طرح‌ کلان‌ ملی‌فناوریهای‌‌حوزه‌زیرسطح

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه شیراز

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

پارک فناوری پردیس

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سازمان صنایع دریایی

صنایع دریایی شهید درویشی

موسسه آموزش عالی کیان

انجمن ملی هیدروژن

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

شهرداری شاهین شهر

شرکت مدیریت پسماند شهرداریها

شرکت مدیریت بازیافت پرواز

مدیریت پسماند پاک راستین سپهر

مدیریت پسماند ندای نسیم شمال

مجتمع آموزشی گلهای شاداب

انجمن علمی زنبور عسل ایران

انجمن ملی اپتیک و لیزر

انجمن علمی پژوهشی دریایی